awakening potential

TEKST

B-Happy@Work traject

Bottom-up aanpak

Atreversé zal vanuit een diepgaande bevraging luisteren naar wat leeft bij uw werknemers. Op basis hiervan gaan we zowel positieve als negatieve dynamieken in kaart brengen. Wij stemmen onze tevredenheidsmeting af op uw HR noden. Dit wordt wordt met directie, HR en bestuur duidelijk gemaakt bij aanvang van het proces. 

We zullen de tevredenheidsmeting koppelen aan uw resultaatsgebieden zoals:

 • Verhogen van leadership van leidinggevenden
 • Verminderen van roddels of conflicten (generatie conflict, …)
 • Versterken van werkgeluk
 • Verhogen van de zelfsturing van de medewerkers

Atreversé kan dit voor u realiseren dankzij het Happy@work traject. Wij vertrekken vanuit de medewerkers, bottom-up. Zij zijn immers uw belangrijkste hefboom. Hoe betrokkener en bevlogener medewerkers, hoe tevredener en loyaler de klanten.Dat ontdekten onderzoekers Heskett, Sasser en Schlesinger van de universiteit van Harvard na vijf jaar onderzoek bij grote ondernemingen. Hun bevindingen worden ook nu nog dagelijks bevestigd.

Atreversé zal een globaal plan van aanpak opstellen inclusief de psychosociale risico’s. Vanuit deze insteek dragen we bij aan uw kwaliteitsvol preventiebeleid.  

Atreversé trajectwaarden

We werken vanuit een coachende aanpak en een verbindende communicatie naar een duurzame verandering

Onze voorwaarden in ons traject zijn:

 • Transparantie: iedereen weet waarom de enquête gebeurt

(intentie enquête: nul-meting + gerichte ondersteuning nadien).

 • Laagdrempelig, simpel & helder voor iedereen.
 • Veilig (anoniem,…) – confidentialiteitsclausule ondertekend door Atreversé.
 • Verbindende en waarderende communicatie.
 • Plan van Aanpak in samenwerking met HR, directie én een representatieve groep van uw personeel.

De Happy Steps

STAP 1: B-happy@work enquête & ANALYSE

                  

 1. Enquête opstellenop een waarderende/normerende wijze. 

Opstelling van de vragenlijst met integratie van de 5 A’s in samenwerking met een psychosociale preventieadviseur. De manier van bevragen en de aanpak van de enquête mag geen onrust veroorzaken. De enquête zal dus vanuit een mensgerichte, coachende en verbindende insteek gebeuren.

 

 1. Infosessies over de B-Happy@work enquête :
  1. De medewerkers worden geïnformeerd ingroepssessies. Hierin wordt een positieve boodschap gegeven over de intentie en doelstelling van de enquête en weerstanden worden ter plekke gehoord en weerlegd.Het is belangrijk om voorafgaand ruimte te geven aan vragen van de medewerkers. 
  2. De enquêteformulieren worden tijdens deze sessies uitgedeeld.
  3. Er wordt tijd voorzien om vragen op te vangen van individuen.

 

 1. Luistersessies over de B-Happy@work enquête :

Verzamelen van de enquêtes: 

De B-Happy enquêtes worden verzameld in een B-Happy Postbus voorafgaand aan de luisterdagen.

De verzamelde enquêteformulieren worden rechtstreeks bezorgd aan Atreversé.

 

Vertrouwelijke Luisterdagen

Een “vertrouwelijke luisterdagen” worden georganiseerd waarin de 2 coachen aanwezig zijn om via individuele face2face gesprekken de antwoorden dieper te bevragen en begrijpen. Elk gesprek blijft confidentieel.

                                    

STAP 2:B-Happy PLAN: acties opstellen

 

 1. Analyse van de resultaten

Na afloop van de gesprekken wordt alle verzamelde informatie door Atreversé geanalyseerd. De volgende factoren worden hierdoor duidelijk gemaakt:

  1. Interne dynamieken.
  2. Het heersende beeld over werkklimaat, management, sfeer.
  3. De draagwijdte van de verschillende getoetste elementen.
  4. De onderliggende oorzaken en oorsprong van (eventuele) negatieve dynamieken.
  5. De hefbomen voor een positieve verandering en de valkuilen naar een grotere weerstand.
  6. De 5 A’s en de knipperlichten met hun wisselwerking.
  7. Andere factoren verder te bepalen.

-

 1. B-Happy PLAN

Zodra de onevenwichten dankzij de analyse zijn opgespoord, wordt het mogelijk om de acties te bepalen. 

 

Bij het opmaken van het B-Happy PLAN gaan we in verschillende fasen te werk:

1.Inventaris maken van mogelijke oplossingen.

2.Briefingvan de resultaten en mogelijke oplossingen aan het management.

3.Bepalen van de criteriavan de prioriteiten en doelstellingen. 

4. De beste oplossingenen te nemen maatregelen vaststellen in het kader van de doelstellingen 

                            en een onderscheid maken tussen:

 • Onmiddellijke acties, middellange termijn en lange termijn
 • Collectieve oplossingen/individuele oplossingen en uitschakelen van risico’s aan de bron
 • Overwegen van voor-en nadelen van elke oplossing

5. Globaal actieplandefiniëren: 

 • Methodes: de aanpak is afhankelijk van waar verandering of verbetering nodig is: gedrag, competenties, leadership, communicatie, omgeving, …
 • Wie doet wat: rol van interne en externe partijen. 
 • Voor welke doelgroep wordt een actie opgezet: individu, teams, globaal.
 • Welke zijn de middelen: 
   • Financieel
   • Organisatorisch
 •  Timing / werken in fasen.
 • Succesindicatoren & follow-up: verantwoordelijkheden bepalen.
 • Communicatie omtrent het actieplan en successen.

Goedkeuring/check van het globale plan door het management en de psychosociale externe preventieadviseur. 

 

STAP 3:B-happy ROADMAP uitvoering & advies.

 

Het is belangrijk om het actieplan uit te voeren en van dichtbij te sturen. Deze stap is sterk afhankelijk van de noodzakelijke veranderingen. Atreversé bezorgt een roadmap die richtlijnen geeft naar de hefbomen en valkuilen van de uitvoering van het B-Happy PLAN. Deze kunnen er als volgt uitzien:

 1. Zichtbaarheid van de acties verzekeren: de betrokkenheid van zowel leiddinggevenden en de medewerkers is een belangrijke succesfactor.
 2. Beginnen met een proefexperiment: het is aan te raden om met enkele eenvoudige maatregelen van start te gaan, waarvan de resultaten onmiddellijk zichtbaar zijn om zo het nut van de enquête aan te tonen en te verzekeren dat er geluisterd is.
 3. ….

STAP 4:B-happy’R: follow-up, continue optimalisatie.

 

Het volstaat niet om een actieplan op te stellen. Zowel het plan als de resultaten ervan moeten worden geëvalueerd. De evaluatie laat toe om de aandacht te vestigen op de al dan niet verkregen resultaten, om indien nodig nieuwe doelstellingen vast te stellen en nieuwe acties te bepalen. De evaluatie gebeurt op basis van het B-happy@work actieplan en de succesindicatoren. Het is belangrijk om het standpunt van de verschillende stakeholders te verkrijgen en de evoluties waar te nemen, de moeilijkheden en verbeterpunten vast te stellen. Deze balans laat toe om bij te sturen. 

 

Referenties voor elk van deze opties zijn verkrijgbaar op vraag.