awakening potential

Privacy Policy

 

 

 

 

Atreversé vindt je privacy belangrijk! We gaan dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met je persoonsgegevens. Deze policy beschrijft welke gegevens we verwerken, waarom en op welke basis. 

 
 1. Wie contacteren in geval van vragen? 

Atreversé met maatschappelijke zetel te Esperantolaan 4, 3001 Heverlee ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0607942847, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Voor concrete vragen kunt u terecht op email info@atreverse.be

 

U kunt ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be

 
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dat gebeurt wanneer u op onze website solliciteert voor een vacature die beschikbaar is bij één van onze klanten of indien u ons rechtstreeks aanschrijft om een geschikte functie voor u te zoeken bij één van onze klanten. 

Dit gebeurd eveneens wanneer Atreversé u rechtstreeks aanschrijft om een geschikte vacature voor te stellen adhv uw gegevens die terug te vinden zijn op een website of platform waarop u uw gegevens beschikbaar hebt gemaakt. 

 

Wij verzamelen en verwerken verschillende gegevens:

 • Persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, professioneel telefoonnummer/gsm-nummer, adres, …
 • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek; 
 • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring, …
 
 1. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

De onder punt 2 vermelde persoonsgegevens worden verwerkt om te bekijken of u geschikt bent voor de functie die openstaat bij onze klant en om te evalueren of u voldoet aan alle nodige functievoorwaarden. 

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens gebaseerd op de toestemming die u geeft wanneer u solliciteert via onze website of wanneer u ons rechtstreeks aanschrijft. 

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer Atreversé u rechtstreeks aanschrijft is adhv uw gegevens die beschikbaar staan op websites, zoekmachines, platformen, … is ons gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een eerste maal contact met u opnemen op basis van ons gerechtvaardigd belang. U plaatst uw cv en contactgegevens op speciaal daartoe voorziene platformen, die specifiek tot doel hebben om een geschikte functie te vinden. Als u na een eerste contactname verdere interesse zou hebben om een selectieproces bij ons te doorlopen, zullen wij u, met uw uitdrukkelijke toestemming, opnemen in onze database. 

 
 1. Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt. 

Ongeacht of u al dan niet werd geselecteerd, worden uw persoonsgegevens nog 1 jaar na de laatste actualisatie actief bijgehouden in de Atreversé databank.

 
 1. Wat zijn jouw rechten als Kandidaat?

 1. Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Dit recht is echter niet onbeperkt.

 1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Het staat u vrij uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Daarnaast hebt u steeds het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

 1. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

 1. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 1. Uitoefening van uw rechten

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze op info@atreverse.be

 
 1. Doorgifte / consultatie van uw persoonsgegevens

Atreversé geeft jouw persoonsgegevens door/ maakt jouw gegevens consulteerbaar in het kader van hun activiteiten als selectiebureau aan volgende ontvangers: 

Haar klanten, uw eventuele potentiële werkgever.
Jouw persoonsgegevens zijn ook consulteerbaar door onze IT en CRM softwareprovider verwerkers met als doel het beveiligen van onze datasystemen.

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 
 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de  toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.